Evropský parlament 2014-2019 0053/2016 9.5.2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu o rozdílech ve složení a kvalitě výrobků prodávaných na východních a západních trzích v EU

 

Předkládají: Dubravka Šuica (PPE), Zigmantas Balčytis (S&D), Zoltán Balczó (NI), Franc Bogovič (PPE), Biljana Borzan (S&D), Daniel Buda (PPE), Nicola Caputo (S&D), Pál Csáky (PPE), Andor Deli (PPE), Georgios Epitideios (NI), Norbert Erdős (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Elena Gentile (S&D), György Hölvényi (PPE), Cătălin Sorin Ivan (S&D), Ivan Jakovčić (ALDE), Artis Pabriks (PPE), Emilian Pavel (S&D), Alojz Peterle (PPE), Marijana Petir (PPE), Georgi Pirinski (S&D), Julia Pitera (PPE), Jozo Radoš (ALDE), Liliana Rodrigues (S&D), Dariusz Rosati (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (PPE), Branislav Škripek (ECR), Monika Smolková (S&D), Csaba Sógor (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Renate Sommer (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Davor Ivo Stier (PPE), Patricija Šulin (PPE), Pavel Svoboda (PPE), Jana Žitňanská (ECR), Miroslav Mikolášik (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrejs Mamikins (S&D), Ivana Maletić (PPE), Eduard Kukan (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Krišjānis Kariņš (PPE), Olga Sehnalová (S&D), Milan Zver (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Inese Vaidere (PPE), Traian Ungureanu (PPE), Adam Szejnfeld (PPE), Tibor Szanyi (S&D), Eleftherios Synadinos (NI), Ruža Tomašić (ECR), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Czesław Adam Siekierski (PPE), Monica Macovei (ECR)

Identifikace : PE582.710v01-00 2/3 DC\1093548CS.doc CS

Platné do: 9.8.2016 DC\1093548CS.doc 3/3 PE582.710v01-00 CS

0053/2016

 

Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o rozdílech ve složení a kvalitě výrobků prodávaných na východních a západních trzích v EU

1.

Některé studie pro EP potvrdily rozdíly ve složení a kvalitě výrobků prodávaných na východních a západních trzích v EU.

2.

Bylo prokázáno, že řada výrobků prodávaných na „východních“ trzích je mnohem méně kvalitní a obsahuje mnohem méně vysoce kvalitních složek než výrobky prodávané na západních trzích. Tento problém se týká široké řady produktů – od potravin a toaletních potřeb po prací, čisticí a dezinfekční prostředky–, které jsou méně kvalitní než „identické“ výrobky v západním segmentu trhu EU.

3.

Ačkoliv je EU zapojena do jednání s USA o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), její vlastní jednotný trh ještě zdaleka není kvalitativně stejnoměrný.

4.

Proto se Komise vyzývá, aby: a) provedla průzkum trhu s cílem získat více informací o tom, do jaké míry jsou výrobky odlišné, a pochopit příčiny tohoto jevu; b) shromažďovala údaje a zveřejnila je ve veřejném dokumentu; c) ve spolupráci s evropskými institucemi na ochranu spotřebitele navrhla možná řešení s cílem ukončit diskriminaci spotřebitelů ve východních členských státech.
 

5.

Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.