- Nařízení (861/2007), kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích je uplatňováno od roku 2009

- Cílem nařízení je zjednodušit řízení o přeshraničních nárocích na úhradu (dlužné) částky malého (menšího) rozsahu. Existence této procedury je prospěšná zejména fyzickým osobám a malým či středním podnikům

- Projednávané nařízení tedy novelizuje toto stávající nařízení. Cílem novelizace je dále zjednodušit proceduru a rozšířit množství případů, kdy lze proceduru využít

- V rámci trialogů za lotyšského předsednictví se podařilo dosáhnout kompromisního znění, které bylo poté jednomyslně schváleno výborem JURI

- Zjednodušení procedury spočívá např. ve využití elektronických komunikací (videokonference), což při přeshraničních kauzách může výrazně ulehčit zúčastněným stranám, nebo ve snížení soudních poplatků

- Rozšíření počtu případů, kdy lze proceduru aplikovat, má být dosaženo zvýšením hranice výše nároku ze současných 2000 euro na 5000 euro. Výsledná částka je kompromisem, který bylo třeba dosáhnout zejména proto, že vnímání toho, co je tzv. drobný nárok, je v různých členských státech různé, a to nejen z hlediska ekonomické výkonnosti jednotlivých zemí

- Požadavek na zahrnutí nároků z pracovněprávních vztahů vzešel ze strany stínového zpravodaje EPP Daniela Budy. Zejména pro Radu byl tento návrh poněkud překvapivý a z pohledu členských států "revoluční" natolik, že kompromisním řešením bylo zavedení klauzule o přezkumu možnosti toto zavést v budoucnu. Také Evropská komise nebyla k tomuto návrhu vstřícná, jelikož odděluje téma pracovněprávní a téma tohoto konkrétního nařízení o tzv. drobných nárocích

- Obdobná klauzule je ve výsledném návrhu obsažena také pokud jde o možné budoucí zvýšení hranice nároků, které lze uplatňovat dle nařízení. Případné změny v obou aspektech tak mají nastat až po vyhodnocení fungování dle navrhovaných pravidel

- Výsledný kompromis je celkově vnímán pozitivně, má absolutní podporu EPP a je přijatelný také pro ČR, pro kterou byla důležitá zejména otázka výše uplatnitelných nároků

- Celkově lze říci, že Evropský parlament byl v této otázce otevřenější větším změnám, ale v rámci vyjednávání bylo třeba najít s Radou přijatelný kompromis. Z hlediska Rady (členských států) je pochopitelné, že v oblasti týkající se procesních pravidel je těžké najít jednotný postoj mezi členskými státy, nejen z hlediska rozdílnosti procesních pravidel, ale i např. z hlediska rozdílného stupně vybavenosti prostředky elektronické komunikace apod.